Styrelsen för Elanders föreslår garanterad företrädesemission om cirka 215 miljoner kronor

Pressmeddelande 15 juli 2010

Får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien

Sammanfattning

 • Styrelsen för Elanders AB (publ) föreslår en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 215 miljoner kronor
 • Nyemissionen är i sin helhet garanterad av Elanders största ägare, Carl Bennet AB
 • Extra bolagsstämma hålls 23 augusti 2010 för beslut om nyemissionen
 • Teckningstiden löper under tiden 6-20 september 2010
 • En befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie av samma slag till en teckningskurs om 22 kronor per aktie

Bakgrund och motiv
Elanders är en global tryckerikoncern med bolag i tio länder på fyra kontinenter. Omsättningen uppgick år 2009 till 1 757 miljoner kronor. Elanderskoncernen har idag cirka 1 600 medarbetare. Elanders erbjuder bland annat olika typer av tryck- och premediatjänster, databaspublicering, sid- och annonsproduktion samt förpackningsproduktion.

Den avvaktande efterfrågan från industrikunder, främst inom Automotive och konsumentelektronik, bestod även under första kvartalet 2010. Under senare delen av detta kvartal observerades emellertid en tendens till förbättrad orderingång och ökad beläggning i Elanders produktionsanläggningar. En annan tendens är att allt fler trycksaksbeställningar flyttas allt snabbare från traditionellt beställd trycksaks-produktion till webb-till-tryck-lösningar.

Under det andra kvartalet 2010 har Elanders observerat en viss återhämtning och en positiv förändring i orderingången på flera av bolagets marknader. Även på den svenska marknaden har Elanders, under det andra kvartalet 2010, haft en bättre beläggning och ökad orderingång från bland annat fordonsindustrin samt den offentliga sektorn.

Nyemissionen föreslås för att stärka Elanders finansiella ställning och bygga en stark plattform inför den förväntade återhämtningen från Elanders kunder samt för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion och utveckling av Elanders.

Nyemissionen
Kallelse till en extra bolagsstämma den 23 augusti 2010 offentliggörs i samband med detta pressmeddelande och införs i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri i föreskriven tid före stämman.

Styrelsen för Elanders föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 583 333 nya A-aktier och högst 9 181 666 nya B-aktier. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en A-aktie ska berättiga till teckning av en ny A-aktie och en B-aktie ska berättiga till teckning av en ny B-aktie.

Teckningskursen i nyemissionen ska vara 22 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 30 augusti 2010. Teckning av de nya aktierna ska ske under tiden 6-20 september 2010.

Elanders största ägare, Carl Bennet AB, med cirka 23 procent av aktierna och cirka 50 procent av rösterna, har förbundit sig att teckna sin företrädesrättsandel i nyemissionen. Carl Bennet AB har därutöver förbundit sig, mot garantiprovision om 1,5 procent av det garanterade beloppet, att teckna de eventuella ytterligare aktier som inte tecknas av andra.

Preliminär tidplan

 • 23 augusti, Extra bolagsstämma
 • 25 augusti, Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 26 augusti, Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 30 augusti, Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
 • 6 september, Teckningstiden inleds
 • 20 september, Teckningstiden avslutas
 • 6-15 september, Handel med teckningsrätter

Prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före teckningstidens början.

Rådgivare
Avanza Bank är finansiell rådgivare och Vinge legal rådgivare till Elanders i samband med nyemissionen.
Elanders AB (publ)
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper utgivna av Elanders, vare sig i USA eller någon annanstans. Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Elanders har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Elanders överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2010.

Nytt samarbete ska få fler att panta sina förpackningar

Ämnen i artikeln: ÅtervinningBower

packningsinsamlingen, FTI, har inlett ett samarbete med återvinningsappen Bower med målet att ännu fler förpackningar ska lämnas till återvinning.

Ämnen i artikeln: ÅtervinningBower
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ketchup i pappersflaska

Kraft Heinz Company har aviserat att de startar ett samarbete med förpackningsutvecklaren Pulpex för att tillsammans ta fram en träfiberbaserad flaska för Heinz ketchup.

Denna flaska är en del i arbetet för företaget att uppnå målet att alla förpackningar ska vara helt återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara senast 2025. Förutom detta så har företaget målet att vara nettonollutsläppare av växthusgaser senast 2050, säger man i ett pressmeddelande.

– Förpackningsavfall är en utmaning som vi alla måste göra vårt bästa för att ta itu med. Det är därför vi är fast beslutna att vidta åtgärder för att ta fram hållbara förpackningslösningar för våra varumärken. Den nya flaskan är ett exempel på hur vi tillämpar kreativitet och innovation för att utforska nya metoder för att förse konsumenterna med hållbara förpackningar, säger Kraft Heinz vd Miguel Patricio.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Sex hållbarhetsrapporter från förpackningsbranschen

Hållbarhetsrapporten, där man öppet delar med sig av framsteg (och motgångar) i sitt hållbarhetsarbete, håller på att bli standard för alla företag. För att du ska kunna inspireras och lära av kollegor i branschen har vi här samlat sex förpackningsföretags rapporter.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

De får stöd för att utveckla PFAS- och plastfria livsmedelsförpackningar

Vinnova går in med pengar.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Framtidens förpackning ska utnyttja naturens uppfinningsrikedom

Ämnen i artikeln: Pida

It’s a Wild Life! Det är dags för Pida och i år ska deltagarna hämta inspiration från naturen.

It’s a Wild Life! är temat för Billerudkorsnäs designtävling Pida 2022, där 350 designelever från sju länder gör sitt bästa för att inspirera och imponera med egna tolkningar av vad förpackningsdesign kan lära av naturen.

Pidas idé är att lyfta fram unga, nytänkande talanger för att främja hela förpackningsindustrins utveckling.

It’s a Wild Life är ett tema som uppmuntrar deltagarna att utforska naturens egen uppfinningsrikedom, säger Anders Gathu, Marketing Manager Cartonboard på Billerudkorsnäs som arrangerar Pida. De får hitta egna sätt att använda sig av de vackra och sinnrika lösningar som finns överallt i naturen när det gäller former, mönster, funktioner och hållbarhet.

Packaging Impact Design Award (PIDA) har sedan starten 2005 engagerat tusentals designelever över hela världen. Lokala event kommer att ske under maj och juni och en internationell vinnare kommer att krönas vid den förpackningsmässan Luxe Pack Monaco den 3 oktober 2022.

Mer information om Pida 2022 finns här.

– Vi skapade PIDA för att röra om i grytan och utmana inom förpackningsbranschen, säger Lena Dahlberg, Manager Application Development Paperboard på BillerudKorsnäs. Och det tycker vi att vi lyckats med. PIDA är en frisk fläkt för hela branschen, och eleverna överträffar sig själva år efter år, säger hon i ett pressmeddelande.

Ämnen i artikeln: Pida
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Pacson rekryterar nyckelpersoner inom hållbarhet

Ämnen i artikeln: Pacson

Sedan några veckor tillbaka är Henric Wahlgren och Henri Waher på plats hos på Pacson.

Henric kommer senast från en tjänst som projektledare hållbar utveckling på Södra Munksjön Utveckling och blir ny hållbarhetsstrateg hos Pacson.

Henri rekryterades från AW technologies där han varit projektledare kvalitetsutveckling och går in i en roll som kvalitetsansvarig på Pacson, enligt ett linkedininlägg.

Ämnen i artikeln: Pacson
redaktionen@branschkoll.se

Finsk förpackningstryckare investerar i tiofärgare

Ämnen i artikeln: Walki

En tiofärgs flexopress med 1.600 mm bredd.

Ämnen i artikeln: Walki
redaktionen@branschkoll.se

E-handlare i försök att skippa kartongförpackningen

Målet med projektet är en förpackningslös leverans.

redaktionen@branschkoll.se

Första bullpåsen med returplast

Blir den första livsmedelsgodkända förpackningen gjord med returplast.

redaktionen@branschkoll.se

UPM Raflatacs linerlesssortiment koldioxidneutralt

redaktionen@branschkoll.se
[esi bk-get-single-ad group_id="2165" cache="public" ttl="0"] [esi bk-get-single-ad group_id="2167" cache="public" ttl="0"]
[esi bk-get-single-ad group_id="2168" cache="public" ttl="0"]