Styrelsen för Elanders föreslår garanterad företrädesemission om cirka 215 miljoner kronor

Pressmeddelande 15 juli 2010

Får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien

Sammanfattning

 • Styrelsen för Elanders AB (publ) föreslår en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 215 miljoner kronor
 • Nyemissionen är i sin helhet garanterad av Elanders största ägare, Carl Bennet AB
 • Extra bolagsstämma hålls 23 augusti 2010 för beslut om nyemissionen
 • Teckningstiden löper under tiden 6-20 september 2010
 • En befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie av samma slag till en teckningskurs om 22 kronor per aktie

Bakgrund och motiv
Elanders är en global tryckerikoncern med bolag i tio länder på fyra kontinenter. Omsättningen uppgick år 2009 till 1 757 miljoner kronor. Elanderskoncernen har idag cirka 1 600 medarbetare. Elanders erbjuder bland annat olika typer av tryck- och premediatjänster, databaspublicering, sid- och annonsproduktion samt förpackningsproduktion.

Den avvaktande efterfrågan från industrikunder, främst inom Automotive och konsumentelektronik, bestod även under första kvartalet 2010. Under senare delen av detta kvartal observerades emellertid en tendens till förbättrad orderingång och ökad beläggning i Elanders produktionsanläggningar. En annan tendens är att allt fler trycksaksbeställningar flyttas allt snabbare från traditionellt beställd trycksaks-produktion till webb-till-tryck-lösningar.

Under det andra kvartalet 2010 har Elanders observerat en viss återhämtning och en positiv förändring i orderingången på flera av bolagets marknader. Även på den svenska marknaden har Elanders, under det andra kvartalet 2010, haft en bättre beläggning och ökad orderingång från bland annat fordonsindustrin samt den offentliga sektorn.

Nyemissionen föreslås för att stärka Elanders finansiella ställning och bygga en stark plattform inför den förväntade återhämtningen från Elanders kunder samt för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion och utveckling av Elanders.

Nyemissionen
Kallelse till en extra bolagsstämma den 23 augusti 2010 offentliggörs i samband med detta pressmeddelande och införs i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri i föreskriven tid före stämman.

Styrelsen för Elanders föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 583 333 nya A-aktier och högst 9 181 666 nya B-aktier. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en A-aktie ska berättiga till teckning av en ny A-aktie och en B-aktie ska berättiga till teckning av en ny B-aktie.

Teckningskursen i nyemissionen ska vara 22 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 30 augusti 2010. Teckning av de nya aktierna ska ske under tiden 6-20 september 2010.

Elanders största ägare, Carl Bennet AB, med cirka 23 procent av aktierna och cirka 50 procent av rösterna, har förbundit sig att teckna sin företrädesrättsandel i nyemissionen. Carl Bennet AB har därutöver förbundit sig, mot garantiprovision om 1,5 procent av det garanterade beloppet, att teckna de eventuella ytterligare aktier som inte tecknas av andra.

Preliminär tidplan

 • 23 augusti, Extra bolagsstämma
 • 25 augusti, Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 26 augusti, Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 30 augusti, Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
 • 6 september, Teckningstiden inleds
 • 20 september, Teckningstiden avslutas
 • 6-15 september, Handel med teckningsrätter

Prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före teckningstidens början.

Rådgivare
Avanza Bank är finansiell rådgivare och Vinge legal rådgivare till Elanders i samband med nyemissionen.
Elanders AB (publ)
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper utgivna av Elanders, vare sig i USA eller någon annanstans. Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Elanders har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Elanders överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2010.

Hållbarhet topp-prioriterat hos europeiska marknadschefer

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Klimatkalkylator för trycksaker – Det här är nästa steg för Climate Calc

Ämnen i artikeln: Climate Calc

Klimatkalkylatorn Climate Calc, som används av nära tio svenska tryckerier och över hundra i Europa, ska nu ta nästa steg i utvecklingen.

Ämnen i artikeln: Climate Calc
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Vill att tidskrifter ska klimat-certifieras med Climate Calc

Ämnen i artikeln: Climate Calc
Ämnen i artikeln: Climate Calc
redaktionen@branschkoll.se
Annons

3.600 kvm solceller installeras på Exaktas tak

Ämnen i artikeln: Exakta

Exakta installerar solceller på taket. Fastighetsbolaget Mileway och energiföretaget Luma Energy bygger nu en av Malmös största solcellsanläggningar på tak. Anläggningen får 3.586 kvadratmeter solceller på totalt 598 KW, skriver man i ett meddelande.

Arbetet ska vara klart i slutet av februari 2023. I samband med installationen får byggnaden också en Breeam Miljöcertifiering och man ser över energibesparande åtgärder i fastigheten.

– Att fylla våra tak med solceller är något vi arbetat mot en längre tid. Nu är vi otroligt glada för att inom kort kunna producera grön el till fastigheten, som kommer att användas i driften av vår dagliga verksamhet, ett stort steg åt rätt håll i Exakta Groups hållbarhetsstrategi, säger Håkan Larsson, vd på Exakta.

Ämnen i artikeln: Exakta
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Trycker fotoprodukter för en miljard – här berättar grundaren om strategier och utmaningar

”Det är ett digitalt spel som man måste vara bra på att spela”.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ny tjänst ska öka återvinningen av grafiskt kampanjmaterial

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Viva Magenta är Pantone-färgen 2023

Viva Magneta är en lite mörkare version av Magneta som ”vibrerar av entusiasm och kroppslig styrka”, med rötter från naturen har Pantone 18-1750 sitt ursprung i den röda färgfamiljen.

Årets färg är kraftfull, det är en ny animerad röd färg som badar i ren glädje och uppmuntrar till experiment och till att uttrycka sig själv. Det är en elektrisk, gränslös nyans som står ut och välkomnar alla med en rebellisk själ, skriver Pantone i ett pressmeddelande.

Pantone menar att i den här teknologiska tiden vill vi bli inspirerade av naturen och det som är ”riktigt”, Viva Magneta har liknade röd ton som koschenill eller karmi, den färg som framställ från en vis typ av löss.

Som vanligt släpps årets färg tillsammans med en mugg – som snabbt sålde slut. Pris: 20 dollar.
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Allmedia i Malmö köper en HP Indigo

Malmöbaserade Allmedia väljer att ta nästa steg för sitt tryck med en press från HP Indigo. Man investerar i en HP Indigo 7800 med sex färgverk och det är Visutech som levererar och installerar den nya pressen i januari 2023.

– Investeringen i en HP Indigo är ett bevis på att Allmedia satsar på kvalitet i första hand och med den nya tryckpressen kan vi bredda vårt utbud till våra kunder, säger Jonas Rydje vd för Allmedia.

Man skriver i ett meddelande att med den nya pressen kan Allmedia erbjuda ett större, mer mångsidigt och varierat utbud av tryckmaterial, med färgade papper, plast och transparenta material. Den nya tryckpressen klarar även av att trycka på tjockt material, upp till 400 micron, utan att gå ner i hastighet. Med funktionen EPM (Enhanced Productivity Mode), där man trycker med CMY istället för CMYK, ökar man hastigheten från 120 ppm till 160 ppm. Dessutom till en lägre körkostnad.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ny EU-lag skärper miljökraven på trycksaker som importeras

En politiskt överenskommelse som kan stärka den grafiska branschens rykte i Europa och synen på tryckta produkter.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Umpac investerar i offsetpress

Förpackningsföretaget Umpac i Umeå invester i en ny tryckpress.

Det är en Komori i format 720 x 1030 cm med vattenlackverk. Det finns möjlighet att köra UV men den funktionen har man valt att inte aktivera. I ett inlägg på Linkedin berättar man om nyheten.

– För oss är pressen ny, men den kommer senast från Göteborgstryckeriet, berättar vd Torvald Östensson för Branschkoll.

Att inte aktivera UV-enheten är av miljöskäl.

– Jo, det är av miljöskäl. Umpac lade om sin strategi 2015 och har sedan dess jobbat målmedvetet med att bidra till mindre miljöpåverkan i vår produktion, detta har också bidragit till vår tillväxt.

Det har gått bra för Umpac senaste åren och Torvald Östensson berättar mer om behov av investeringar.

– Vi har fördubblat vår omsättning under de senaste fyra åren och detta gör att vi nu behöver investera i en snabbare och effektivare produktion. Och vi kommer att investera ytterligare ett par miljoner under 2023 för att kunna nå vårt mål om en omsättning på 40 miljoner under året. 2021 var omsättningen 28 miljoner.

Tillväxt är en kombination av nya kontrakt och ökning från befintliga kunder.

– Vi levererar idag exempelvis förutom förpackningar även bipacksedlar, etiketter och wellprodukter. Sedan lagerhåller vi även produkter till våra kunder. Framtiden ser vi an med tillförsikt, avslutar Torvald.

redaktionen@branschkoll.se
Annons