Elanders gör rekordresultat – den globala försörjningskedjan förändras

Elanders har lämnat bokslutskommuniké för 2022.
Elanders har lämnat bokslutskommuniké för 2022.

Elanders har lämnat rapport för 2022. Helårsresultatet ”är vårt bästa någonsin”, skriver koncernchef Magnus Nilsson i rapporten.

Nettoomsättningen ökade med tre miljarder kronor till 14.794 (11.733) miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Rensat för valutakurs­rörelser och förvärv ökade omsättningen med sex procent.

Det är främst affärsområdet Supply Chain Solutions som driver den förbättrade lönsamheten – rörelseresultatet ökade med 308 miljoner till 966 (658) miljoner kronor. Affärsområdet står nu för 81 procent av Elanders omsättning.

Styrelsen föreslår höjd utdelning på 4,15 (3,60) kronor per aktie för 2022.

Print & Packaging Solutions

Affärsområdet Print & Packaging Solutions ökade med 8,9 procent under året och under fjärde kvartalet var den organiska tillväxten närmare tolv procent, vilket främst var hänförligt till det nya kundavtal som aviserades för i rapporten för andra kvartalet. Implementationen av denna kund inom onlineprint har gått enligt plan. Beräknad årlig försäljning uppgår till cirka 100 miljoner med sin absoluta tyngdpunkt i fjärde kvartalet. Justerad EBITDA-marginal för affärsområdet skrevs till 6,0 (6,5) procent.

– För vårt affärsområde Print & Packaging Solutions fort­satte återhämtningen och de levererade ett fjärde kvartal som var klart bättre än föregående år. I kvartalet kunde vi se en stark åter­hämtning från både existerande och nya kunder inom onlineprint. Detta var den främsta anledningen till det bättre resultatet, kommenterar koncernchef Magnus Nilsson rapporten.

Man kunde även se positiva effekter av de prishöjningar som man gjort och att tillgången till material fortsätter att stabiliseras.

Lager och logistik gynnas kortsiktigt

Generellt är det fortsatt hög efterfrågan gällande extralagring av många olika typer av produkter, skriver man i rapporten. Det indikerar enligt Elanders en allmänt minskad efterfrågan, då återförsäljarledet börjar tacka nej till ytterligare leveranser.

”Kortsiktigt gynnar efterfrågan på extra lagringsyta logistikföretag som Elanders, då utnyttjandegraden på våra enheter ökar.”.

Förändrad försörjningskedja

Elanders börjar se tecken på att kunderna börjar förändra sin försörjningskedja. Detta sker främst genom en ökad andel inköpta komponenter från mer närliggande länder, skriver man.

– Ett bra exempel på detta är att biltillverkare i Europa köper mer komponenter från andra europeiska länder för att minska beroendet av Asien. Det borde gynna Elanders med vår starka närvaro i Europa. Ett annat exempel är att vissa datortillver­ kare har flaggat för att de avser att sluta använda chip tillverkade i Kina senast år 2024. Den globala försörjningskedja som vi känner idag kan komma att förändras, säger Magnus Nilsson.

Elanders helåret 2022

 • Omsättningen ökade till 14 974 (11 733) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om sex procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics, som förvärvades i slutet av förra året, hade en stark organisk tillväxt i USA med höga tvåsiffriga tillväxttal.
 • Justerad EBITA ökade till 966 (658) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om 6,5 (5,6) procent och en resultatförbättring om 47 procent.
 • Under perioden har engångsposter om cirka -26 Mkr netto belastat rörelseresultatet. Dessa är huvudsakligen hänförliga till det under fjärde kvartalet tidigare aviserade åtgärdsprogrammet i Tyskland samt den omvärdering av andelar i intresseföretag som gjordes i samband med en fusion under andra kvartalet.
 • Justerat nettoresultat ökade till 499 (348) Mkr, motsvarande 13,63 (9,60) kronor per aktie, vilket är en förbättring med 42 procent.
 • Det operativa kassaflödet för perioden ökade till 1 210 (-105) Mkr, varav köpeskillingar kopplade till förvärv utgjorde -44 (-1 267) Mkr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,15 (3,60) kronor per aktie för 2022.
 • Reduktionsmål har satts för koncernens växthusgasutsläpp. Det innefattar bland annat en reducering av koncernens utsläpp inom scope 1 och 2 med 50 procent till år 2030.

Elanders fjärde kvartalet 2022

 • Omsättningen ökade till 4 099 (3 364) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om fem procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics fortsatte att ha en stark organisk tillväxt i USA med tvåsiffriga tillväxttal.
 • Justerad EBITA ökade till 331 (244) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om 8,1 (7,3) procent och en resultatförbättring om 36 procent.
 • Under perioden har engångsposter om -58 Mkr belastat rörelseresultatet. Dessa är hänförliga till det tidigare aviserade åtgärdsprogrammet i Tyskland samt ytterligare avsättning för tilläggsköpeskilling för ett förvärv som utvecklats bättre än förväntat.
 • Justerat nettoresultat ökade till 184 (136) Mkr, motsvarande 5,11 (3,73) kronor per aktie, vilket är en förbättring med 37 procent.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 495 (-680) Mkr, varav köpeskillingar kopplade till förvärv utgjorde 1 (-1 153) Mkr.
Annons

V-TAB stänger i Kungsbacka, Falköping och Östertälje

Ämnen i artikeln: V-TAB

För att öka tryckkapaciteten och bredda kunderbjudandet har V-TAB under de senaste åren förvärvat flera heatsetanläggningar. Idag informerades personalen på V-TAB om ledningens avsikt att stänga anläggningarna i Kungsbacka, Falköping och Östertälje och samla företagets heatsetproduktion i Vimmerby.

Ämnen i artikeln: V-TAB
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Inform Trycket i Göteborg blir Inform Cross Media House

Ämnen i artikeln: Inform Cross Media House
Ämnen i artikeln: Inform Cross Media House
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Stampens lägesrapport för april: ”V-tab går inte bra”

Ämnen i artikeln: StampenV-TAB
Ämnen i artikeln: StampenV-TAB
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Återvunnet papper ökar i värde

Ämnen i artikeln: ÅtervinningmiljöPressretur
Ämnen i artikeln: ÅtervinningmiljöPressretur
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Gryningsräd mot Posten som misstänks för otillåten prissättning

Ämnen i artikeln: Bring CitymailPosten

I en oanmäld gryningsräd mot Postens huvudkontor i Solna begärde Konkurrensverket att få tillgång till dokument som kan styrka att Posten ska ha missbrukat sin dominerande ställning. Posten Meddelande misstänks ha erbjudit dolda rabatter till kunder hos konkurrenten Bring Citymail, rapporterar Nyheterna i TV 4.

Grynngsräden genomfördes efter klartecken från Marknadsdomstolen. Om Posten skulle fällas för brott mot konkurrenslagen riskerar man böter på högst 10 procent av förra årets omsättning vilket blir cirka fyra miljarder kronor.

– Det enda jag kan säga är att de gör en platsundersökning här på vårt huvudkontor och att vi samarbetar med dem, Jag kan inte gå närmare in på vad de vill titta på, säger presschef Per Ljungberg, till nyheterna.se.

Ämnen i artikeln: Bring CitymailPosten
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Stora Enso omstrukturerar och 285 får gå

Ämnen i artikeln: PapperStora Enso

Efterfrågan på finpapper är fortfarande klart under nivåerna före krisen, och det finns inga tecken på varaktig återhämtning, säger Hannu Alalauri, ansvarig för affärsområdet Fine Paper. 160 personer blir övertaliga i Nymölla.

Ämnen i artikeln: PapperStora Enso
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Storstadstidningarna lyfter dagspressen på nätet

Ämnen i artikeln: Medieinvesteringar

Morgontidningarnas annonsintäkter på nätet ökade med 2 procent under första kvartalet 2011. Ökningen drevs av storstadstidningarna som hade 11 procent högre annonsintäkter jämfört med samma period 2010. Samtidigt minskade landsortssajternas annonsintäkter med lika mycket.

Sammantaget uppgår annonseringen till 110 Mkr, varav storstadssajterna står för 70 Mkr och landsortssajternas till 40 Mkr under första kvartalet.

Det visar TU Internetbarometer som redovisar nettointäkter från mer än 60 morgontidningssajter. Kvällspressajterna ingår inte i statistiken.

– Om storstadssajterna fortsätter växa i den här takten kommer de att nå rekordnivåer under 2011, säger Fredrik Rogberg, analyschef på TU.

– Bland landsortssajterna ser vi däremot en tillbakagång efter en lång period av tillväxt. Tillbakagången kan troligen förklaras med att en mindre del av riksannonseringen görs på lokala dagstidningssajter detta kvartal. Här ser vi dock en stor spridning mellan olika titlar.

Källa: Pressmeddelande från TU

Ämnen i artikeln: Medieinvesteringar
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Reklammarknaden fortsatt stark första kvartalet

Den kraftfulla återhämtning på reklammarknaden som kännetecknade hela 2010 håller i sig under inledande av 2011. De totala investeringarna i medieutrymme uppgick till 7 447 miljoner kronor under första kvartalet, vilket är en tillväxt på närmare 9 procent jämfört med i fjol.

Trots den höga tillväxten ligger reklamomsättningen under årets inledande kvartal betydligt under nivåerna innan Finanskrisen 2008-2009. Nedgången från 2009 har med andra ord inte återhämtats helt och hållet ännu.

Jämfört med första kvartalet i fjol:

 • TV-reklamen slår nya rekord igen med intäkter som ökade med 24 procent jämfört med första kvartalet i fjol.
 • Sökordsmarknadsföringen utmärker sig med betydligt högre tillväxt än övriga marknaden.
 • Webb-TV-reklamen fortsätter att öka sina intäkter i snabbare takt än övriga kanaler.
 • Mest av allt ökar mobilmarknadsföringen.
 • Gratistidningar, bio- och radioreklamen är andra exempel på medier som uppvisar tvåsiffriga tillväxttal.

– När den svenska ”Tiger-ekonomin” fortsätter att ryta hugger den hungriga reklammarknaden som en kobra, säger IRM:s VD Magnus Anshelm i ett försök att beskriva nuläget i branschen. Han konstatera vidare att reklamintäkterna för de allra flesta medier ökar, men att TV och sökordmarknadsföring utmärker sig som storväxtare bland de stora reklammedierna. Man bör också notera att mobilmarknadsföringen nu tycks ha fått upp farten rejält, avslutar Magnus Anshelm.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Danska kommuner i kampanj mot tryckt reklam

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Bonnier blir störst i Finland på allmänlitteratur

Ämnen i artikeln: Bonnier
Ämnen i artikeln: Bonnier
redaktionen@branschkoll.se
Annons