9 tryckerier om de skenande elpriserna

Karta ei.se

Branschkoll har varit i kontakt med grafiska företagare runt om i landet och ställt frågor om hur de kraftigt ökade elpriserna påverkar verksamheten.

✔️”Blir en påverkan i miljonklassen för oss” ✔️”Det finns en smärtgräns när det inte längre är lönsamt att trycka” ✔️”Det är ett resultat av de politiska besluten genom åren. Vi får rädda oss själva” ✔️”Jag sympatiserar med mina kollegor i syd” ✔️”Ett totalt underutvecklat konsekvenstänk från politikerna”

Våra elområden i Sverige påverkar situationen. Att övriga Europa har ännu högre elpriser är en tröst för vissa men i relation till andra mediekanaler drabbas det trycka mediet av höjda el- och materialpriser mer.

Kritiken mot det svenska systemet är hård.

Flera planerar för solceller – men det är inte lösningen

Branschkoll har varit i kontakt med ett antal företagsledare runt om i landet för att få deras åsikter och synpunkter i frågan. Många har planer på att investera i egen elproduktion, och då är det solpaneler som är lösningen och inte särskilt överraskande så är det företagen i södra Sverige som är mest angelägna.

Någon nämner att man fått bidrag från Klimatklivet för att genomföra energibesparande åtgärder och en annan att man bygger ett 70-tal laddplatser för elbilar vid sitt tryckeri.

Intressant är också att elförbrukning numera är en större påverkande faktor vid investeringsbeslut och att elkostnaderna måste beaktas betydligt mer i produktionsekonomiska beräkningar.

Alla intervjuer finns här nedan med synpunkter, idéer och fakta.

De nio personerna/företagen är:

  • Lars G Andersson, vd på Ruter, Laholm
  • Patrick Andersson, vd Exakta Print, Malmö
  • Niklas Bille, vd Billes Tryckeri, Göteborg
  • Palle Jacobsen, vd på Stibo Complete, Katrineholm
  • Mikael Lind, vd Taberg Media Group, Taberg
  • Sofia Ljungberg Igbe, vd på Ljungbergs Tryckeri, Klippan
  • Erik Mauritzon, vd Åtta.45 Tryckeri, Stockholm
  • Lennie Nylén, vd på Original Tryckeri, Umeå
  • Erik Wallhed vd på Bold Printing, Stockholm

Lars G Andersson – vd på Ruter och Falk Graphic (Laholm, Falkenberg och Vellinge)

Falk Ruter

Hur tänker ni kring den aktuella elsituationen?

– Vi har hektiska dagar överhuvudtaget, det är väldigt turbulent på alla insatsvaror gällande både tillgång och prisvariationer. Men elen påverkar oss mest av detta och vi känner en stor oro inför nästa år. Rent ekonomiskt så gör vi så att vi har ett energi- och materialtillägg på fakturorna till kund. Vi vidarefakturerar alltså kostnadsökningarna till kund, även om vi hela tiden ligger i bakkant.

Har ni timpris på elen som gör att ni kan lägga produktionen när det är lägst pris?

– Nej det kan vi inte göra. Vi kör treskift 24 timmar om dygnet. Du frågar mest om elen, men för oss på Ruter så är gasen en stor fråga också. Vi vet inte alls vart det tar vägen med gaspriserna. Vi köper biogas av en lokal leverantör och har just nu ett fast pris men befarar en prisuppgång så snart nuvarande avtal löper ut.

Hur ser du på den internationella konkurrensen?

– Sverige har lägre priser relativt Europa på el, men våra priser är också på tok för höga. Exempelvis har tyska tryckerier enorma problem med kostnaderna och så länge tyskarna har sin märkliga energisituation så kommer det att vara tufft för deras industri. Men nu går vi mot en befarad lågkonjunktur enligt regeringen, och den gäller ju för hela Europa, så jag tror att efterfrågan på energi kommer att sjunka och då också priserna på sikt.

– Vad gäller vår konkurrenssituation gentemot Europa så är jag ganska säker på att en lågkonjunktur gör att kronan blir svagare och då ökar vår konkurrenskraft.

Planerar ni för att starta egen elproduktion?

– Ja det gör vi. Planerna ligger klara för tryckerierna i Falkenberg och Laholm. Taken där lämpar sig väldigt bra för solceller.

Ser du några andra trender som du vill berätta om?

– Efter en kaotisk papperssituation med strejk och annat så ser vi nu att tillgången ganska snart kommer att överstiga efterfrågan. Detta gör att vi tror att vi kan förvänta oss prisnedgångar på papper relativt snart. Kina och sydostasien har varit en enorm marknad för export av papper men när man nu har öppnat egen kapacitet för papperstillverkning, och importen från Europa minskar, så borde det bli prissänkningar här. Dock så är massaproduktion en väldigt energikrävande process, men om massatillverkningen ligger i norra Sverige så är elen inte alls lika dyr som i söder.

Avslutningsvis skulle jag vilja föra fram kritik till dem som försatt oss i denna situation, för det är ju ett totalt underutvecklat konsekvenstänk från politikerna som vi nu ser resultatet av!


Patrick Andersson, vd Exakta Print, Malmö

Hur tänker ni kring den aktuella elsituationen?

– Just nu är vi som alla mestadels påverkade av kraftigt ökade kostnader för våra insatsvaror. Mycket av detta beror på ökade energipriser för våra leverantörer.

– Våra egna elpriser är bundna året ut. Efter det är vi  minst sagt oroliga vad som kommer hända. De prognoser vi ser idag gällande kommande energipriser kommer kräva drastiska åtgärder i vår verksamhet.

Kommer ni att installera, eller har ni redan, egen elproduktion?

– Vi tittar på en större solparksanläggning på vårt tak. Den skulle ge cirka 20 procent av vår årliga energikonsumtion.

Har ni möjlighet att styra produktionen mot tider där elen är billigare?

– Vi har fast elpris året ut. Än så länge producerar vi som tidigare men framtiden är oviss och vi ser på olika möjligheter att förändra vår produktion och energiförsörjning.

Ser du några trender i branschen som du vill berätta om?

– Trenden med ökade kostnader för produktion av tryckt media gynnar absolut inte vår konkurrenskraft mot digital kommunikation. Någonstans så tror jag pappersbrukens agerande med kraftigt ökade priser till slut kommer straffa vår bransch och i slutändan också pappersbruken.

– På kort sikt är det en positiv ekonomisk effekt för våra pappersleverantörer vilket syns inte minst i deras fantastiska resultat som nu kommuniceras i olika medier. Men på lång sikt kan jag inte se annat än att vi blir förlorare allihop.

Kan ni kompensera de ökade energipriserna mot kund, har ni något energitillägg eller liknande på fakturorna

– Nej, inte ännu i varje fall.

Hur ska man tänka som grafiskt företag tycker du?

– Bra fråga. Det är som du vet en nationell fråga med olika priszoner på elen. Det i sig kommer urholka många industrier i de mest utsatta områdena. Pågens i Malmö som har en energikrävande produktion är ett exempel på bolag som letar nya områden att växa i.

– I det långa loppet kan det ge stor effekt på arbetstillfällen som försvinner i vår region då bolag etablerar verksamheter närmare energikällan. Staten måste hitta en lösning på detta och det inom kort är min uppfattning!


Niklas Bille – vd Billes Tryckeri (Göteborg)

Billes Tryckeri

Hur tänker ni kring den aktuella elsituationen?

– Jag tycker det är väldigt konstigt, och orättvist att det skiljer så mycket på elpriset mellan olika regioner i Sverige. För Billes del så har vi ännu inte drabbats av de höjda priserna då vi haft bundna elpriser hittills, och har så även större delen av 2023.

Kommer ni att installera, eller har ni redan, egen elproduktion?

– Vi bygger 73 laddplatser för elbilar här i höst, men har inte beslutat om solpaneler ännu. Men det projektet är under bearbetning också.

Har ni möjlighet att styra produktionen mot tider där elen är billigare?

– Nej, vi har inte gjort några åtgärder alls ännu på grund av elprisutvecklingen.

Ser du några trender i branschen som du vill berätta om?

– Det är väl att utvecklingen fortsätter mot mer digitaltryck, mindre offset. Plåtar är ju enormt dyra att framställa bland annat på grund av energibehovet som tillverkning och bearbetning av aluminium kräver.

– Samt att den makulatur som offsetproduktionen genererar blir dyrare i takt med ökade papperspriser. Det innebär ju också att brytpunkten mellan offset och digitaltryck flyttas uppåt alltmer.

Kan ni kompensera de ökade energipriserna mot kund, har ni något energitillägg eller liknande på fakturorna

– Vi har inte beaktat högre elpriser ännu, eller tagit höjd för dem mot kunder. Det har varit papper och andra insatsvaror som varit problem och utmaningar för oss hittills.

Hur ska man tänka som grafiskt företag tycker du?

– Egen produktion av el med solpaneler genererar endast en liten del av vårat energibehov, vi får därför förlita oss på energitillgången i Sverige i framtiden och att det kommer produceras tillräckligt med el till vettiga priser.

– Men det kan ju onekligen bli spännande att se om detta kommer fungera tillfredställande. Min personliga uppfattning är att det bör byggas mer kärnkraft igen.


Palle Jacobsen – vd på Stibo Complete (Katrineholm)

Stibo

Hur tänker ni kring den aktuella elsituationen?

– Vi anser såklart att det får en stor påverkan för oss då vi förbrukar en hel del el vilket därmed leder till ökade kostnader. De innebär också en stor osäkerhet inför vintern och nästa år då det är väldigt svårt att uppskatta hur priset kommer utvecklas.

Kommer ni att installera, eller har ni redan, egen elproduktion?

– Vi tittar på ev möjligheter att installera någon form av egen elproduktion, i första hand solpaneler.

Har ni möjlighet att styra produktionen mot tider där elen är billigare?

– Nej det har vi inte funderat på.

Ser du några trender i branschen som du vill berätta om?

– Den stora trenden jag ser är att materialpriserna fortsätter att öka och detta tillsammans med elsituationen ger en väldigt stor osäkerhet i hela branschen.

Kan ni kompensera de ökade energipriserna mot kund, har ni något energitillägg eller liknande på fakturorna

– Vi tar ut ett tillägg på fakturorna som ska kompensera alla kostnadsökningar vi haft under året, inte bara för elen.

Hur ska man tänka som grafiskt företag tycker du?

– Givetvis skall man försöka se över sin elförbrukning. Dock kräver vår produktion mycket el vilket såklart ger oss ökade kostnader. Om inte priserna går ned måste vi försöka lägga över en del av kostnadsökningarna på våra kunder.

– Som läget är just nu med skenande materialpriser och inflation så blir det en balansgång hur mycket av kostnaderna som kan läggas på kunderna. Det finns en smärtgräns när det inte längre är lönsamt för dem att trycka. Dock så är en förlorad kund ofta en större förlust än att inte få fullt ut betalt för alla ökade kostnader.


Mikael Lind – vd Taberg Media Group (tryckerier i Taberg, Stockholm, Malmö)

TMG

Hur tänker ni kring den aktuella elsituationen?

– Under 2022 har vi bundna elpriser vilket gör att vi klarat oss hyggligt. Dessvärre har vi inte vågat binda för 2023 och 2024 vilket kommer innebära stora kostnadsökningar för koncernen.

Kommer ni att installera, eller har ni redan, egen elproduktion?

– Inte för närvarande. I Stockholm hyr vi våra lokaler så där är det inte aktuellt, kanske kan det i framtiden bli solpaneler i Taberg och Malmö.

Har ni möjlighet att styra produktionen mot tider där elen är billigare?

– Nej, vi har som sagt fasta elpriser så det är inte aktuellt.

Ser du några trender i branschen som du vill berätta om?

– När vi gjorde vår senaste maskininvestering så var det nog första gången vi kikade noga på elförbrukningen och ställde det i relation till nuvarande utrustning. Det kommer helt klart bli en faktor att ta hänsyn till vid framtida investeringar samt vid geografisk placering av maskiner och företag.

– Då vi satt med vårt elbolag nyligen så berättade de att flera av deras kunder tänker lägga ned sin produktion i elzon 4 och flyttar den utomlands, alternativt om man har andra anläggningar inom elzon 1 eller 2.

– Att starta produktion i SE 4 eller SE 3 i framtiden tror jag kan bli tufft. Samtidigt har Europa höga, och i flera fall betydligt högre, elkostnader än vi, jag tänker då framförallt på Baltikum, och detta kan gynna svensk produktion på kort sikt.

Kan ni kompensera de ökade energipriserna mot kund, har ni något energitillägg eller liknande på fakturorna?

– Vi justerar i detta nu våra priser i kalkylsystemen för att möta högre kostnader under 2023, sedan får vi se hur det tas emot av kunderna.

Hur ska man tänka som grafiskt företag tycker du?

– Regeringen har på kort tid lyckats montera ner en fullt fungerande elproduktion i södra Sverige. Därför anser jag att man också får kompensera företagen med en minskad effektskatt, vilket är den stora delen av elräkningen för oss.

– Jag har samtidigt i några stunder av eftertänksamhet tänkt tanken att köpa ett grafiskt företag inom elområde SE2 och flytta den effektslukande produktionen dit. Men valet blir nog om dessa höga priser fortsätter, att helt enkelt avstå från att befinna sig i de effektslukande segmenten.


Sofia Ljungberg Igbe – vd på Ljungbergs Tryckeri (Klippan)

Ljungbergs

Hur tänker ni kring den aktuella elsituationen?

– Vi känner en stor oro inför framtiden, vi befinner oss i en väldigt utmanande situation. Elkostnaderna har både dubblats och tripplats senaste tiden.

Kommer ni att installera, eller har ni redan, egen elproduktion?

– Vi funderar på att investera i egen produktion. Att ha verksamhet i elområde fyra gör ju att en egen elproduktion känns väldigt angelägen. Det som kan bli aktuellt är solceller på den mark vi äger i anslutning till tryckeriet.

Har ni möjlighet att styra produktionen mot tider där elen är billigare?

– Nej det har vi inte tittat närmare på. Vi kör tvåskift i produktionen och att börja arbeta natt skulle komplicera det mesta.

– Däremot har vi ett ständigt pågående arbete med att hitta energiläckage och hitta sätt att spara på elen. Vi gjorde en energikartläggning för några år sedan och denna ligger till grund för det arbetet. Till en del energibesparande investeringar har vi fått bidrag från Klimatklivet. En stor del i projektet är att få medarbetarna att ständigt tänka att man ska spara på elen.

Ser du några trender i branschen som du vill berätta om?

– De helt vansinniga prisökningarna på papper och annat material. Och nu är en ny höjning aviserad från pappersleverantörerna i början av september. Det är en hemsk trend.

Kan ni kompensera de ökade energipriserna mot kund, har ni något energitillägg eller liknande på fakturorna

– I våra offerter och orderbekräftelser finns en skrivning om att vi kan ta ut för höjda material- och energipriser. Men det blir alltid en eftersläpning som vi förlorar pengar på. Sedan har vi runt 15-20 procent av orderstocken som är offentliga avtal och de kunderna kan vara svårare att fakturera kostnadshöjningar till.

Hur ska man tänka som grafiskt företag tycker du?

– Man ska alltid tänka på sina kostnader, nu är det viktigare än någonsin. Det gäller i och för sig hela industrin, inte bara den grafiska. Alla blir tvungna att ställa om och en del företag kommer att gå under. Egen elproduktion kommer att öka på företagen och det är ju ett agerande som är ett resultat av de politiska besluten genom åren. Vi får rädda oss själva.


Erik Mauritzon – vd Åtta.45 Tryckeri (Stockholm)

Atta45

Hur tänker ni kring den aktuella elsituationen?

– Det kommer att bli ett antal mycket tuffa år framöver för alla, såväl för privatpersoner som företag. För tillfället påverkas vi bara av leverantörers prishöjningar. Men vi kommer få kraftiga höjningar framöver vilket vi måste ta ut av kund.

Kommer ni att installera, eller har ni redan, egen elproduktion?

– Nej det har vi inga planer på för tillfället.

Har ni möjlighet att styra produktionen mot tider där elen är billigare?

– Nej det blir svårt att göra det. Möjligtvis att köra nattskift på flera maskiner. Men då kostar personalen å andra sidan mera så det jämnar nog ut sig.

Ser du några trender i branschen som du vill berätta om?

– Nej just nu finns det inget jag vill berätta om.

Kan ni kompensera de ökade energipriserna mot kund, har ni något energitillägg eller liknande på fakturorna

– Vi kommer att börja kompensera oss inom en snar framtid. Exakt hur har vi lite olika planer för. Dock kommer alla som vill finnas kvar bli tvungna att kompensera sig för elpriserna så det blir och har redan blivit höjningar i alla led.

Hur ska man tänka som grafiskt företag tycker du?

– Det är nog bara konstatera att vi inte kan se energin som en allmän fast kostnad utan som en rörlig kostnad per produktionsmaskin samt uppvärmningsel och allmän el som en overheadkostnad.


Lennie Nylén – vd på Original Tryckeri (Umeå)

original

Hur tänker ni kring den aktuella elsituationen?

– Eftersom vi finns i Umeå så är vi inte lika hårt påverkade som företag i södra Sverige. Jag tycker att skillnaderna i pris för elen är för stor mellan landsdelarna. Men liksom att vi häruppe betalar mer för både livsmedel, papper och andra förbrukningsvaror på grund av transporterna så är en viss prisskillnad på el motiverad. Den ska ju också transporteras. Men jag förstår och sympatiserar med mina kollegor i syd.

– Situationen har fört med sig det ovanliga att det för första gången under min tid som företagare är en konkurrensfördel med att ha företaget placerat i norra Sverige. Men då vår kundstock befinner sig inom 20 mils radie, ganska lokalt alltså, så är konkurrensfördelen mest av akademisk natur.

Kommer ni att installera, eller har ni redan, egen elproduktion?

– Vi äger inte våra lokaler så vi kan inte gärna investera i solceller till vårt tak. Dessutom så är all vår el per automatik grön el, från sol- vind- och vattenkraftverk eftersom vi vill ha den lokalt producerad.

Har ni möjlighet att styra produktionen mot tider där elen är billigare?

– I och för sig så har vi ett effektabonnemang men skillnaden mellan hög- och lågtaxa är så liten så vi planerar inte produktionen efter detta. Och sedan så har vi många jobb som trots kort framförhållning ändå är bråttom, så vi kör när vi kan helt enkelt.

Ser du några trender i branschen som du vill berätta om?

– Jag tror att papperspriserna fortsätter att gå uppåt. När beläggningen på bruken är så hög så kommer en stabilisering eller nedgång av priserna att ske först framemot våren.

– Annars så tror jag att liksom att pandemin tvingade företagsledare att hitta nya och i många fall bättre lösningar så kommer de höga energipriserna att göra detsamma. Kanske kan det rent av vara positivt för branschen på lång sikt. Och kanske kan branschen lära sig att ta betalt för sin service och miljömärkning, allt kostar.


Erik Wallhed – vd på Bold Printing, Stockholm

Bold

Hur tänker ni kring den aktuella elsituationen?

– Vi funderar mycket på den förstås, hur mycket ska man låsa? Vi har en viss del låst och annan del rörligt. Då vi ingår i en större koncern så är vi lite styrda centralt med vad vi ska ha för typ av avtal. Dessutom har vi många interna kunder i tryckeriet och det förenklar lite då det gäller vidarefakturering av höjda kostnader bland annat. Totalt sett så är jag inte jätteorolig för tryckeriets del avseende elpriserna, men det är klart att det blir en påverkan i miljonklassen.

– Sedan har vi papperspriserna men där ser vi att efterfrågan har minskat under sommaren och att prishöjningarna avstannat. Fortsätter det så ser jag en risk att pappersbruken minskar sin kapacitet ytterligare men jag tror inte på framtida pappersprishöjningar.

Kommer ni att installera, eller har ni redan, egen elproduktion?

– Vi hyr våra lokaler så frågan ligger inte riktigt hos oss, men det jag kan säga är att vår hyresvärd vill verkligen vara toppklassad vad gäller miljö, de jobbar hårt med bland annat uppvärmning med minsta möjliga miljöpåverkan. Vårt tak skulle passa väldigt bra för solceller och jag skulle tycka om utifall att hyresvärden skulle sätta upp en solcellspark där.

Har ni möjlighet att styra produktionen mot tider där elen är billigare?

– Ha ha, nej vi är ett dagstidningstryckeri i första hand, våra tryckningar är planerade på minuten med slottider för bilarna som ska köra ut tidningarna under morgonkulan.

Ny generation i ledningen för Horizon i Norden

IMG 0135 1800
Ämnen i artikeln: Horizon

Paul Jakobson som sålt Horizons lösningar inom efterbehandling i Sverige och Norden under lång tid lämnar nu över rodret till en ny generation.

Ny Norden-vd är Mathias Jakobson som kommer att leda teamet med sälj och service.

Jack Dahl, som länge varit på den norska marknaden tar nu steget upp och ska leda den Nordiska säljorganisationen.

Paul Jakobson, avgående Nordenchef, kommer att ta rollen som senior advisor till verksamheten.

Ämnen i artikeln: Horizon
redaktionen@branschkoll.se

Automatiserad e-handel med unik nisch av posters till salu

redaktionen@branschkoll.se

Lidl tar fram exklusiv posterkollektion

lidl 2

Tillsammans med konstnärerna Emilia Ilke och Elin PK släpper Lidl Sverige nu en exklusiv posterkollektion som illustrerar det nya varumärket Matriket.

redaktionen@branschkoll.se

Till salu: Reklamfirma i Jämtland

Omsätter 2,5 miljoner kronor.

redaktionen@branschkoll.se

Allmedia i Malmö köper en Vanguard storformatare från Marabu

Allmedia Marabu
Ämnen i artikeln: AllmediaMarabuVanguard


Allmedia i Malmö, som drivs av Jonas Rydje, växer vidare och investerar nu i en storformatsskrivare från Vanguard som levereras av Marabu.

– Det är installation i Malmö nästa vecka, säger Jonas Rydje på Allmedia till Branschkoll.

Den nya printern, VK3220T-HS som printa i format upp till 200×318 cm, gör att Allmedia ökar sitt produktionsformat för att kunna optimera produktionen.

– Nu har vi möjlighet att leverera produkter i ett stycke istället för tvådelat, säger Jonas Rydje.

Det ökade produktionsformatet gör även att man effektivisera sin produktion på övriga jobb när man lättare kan samköra och optimera utskjutningar.

Jons berättar vidare att man har ”gott att göra på alla avdelningar”.

– Vi har gjort flera stora investeringar under senaste året i Indigo och en Colorado M5W för att höja Allmedias tryck-kvalité samt för att stå väl rustade för framtiden.

Två personer ytterligare har kommit in i bolaget och idag är man åtta personer.

Ämnen i artikeln: AllmediaMarabuVanguard
redaktionen@branschkoll.se

Sandéns Security Printing köper en Fujifilm-press från Visutech

Sandens Visutech
Ämnen i artikeln: FujifilmVisutech

Sandéns Security Printing investerar i en Revoria Press PC1120. Affären meddelandes på Sign&Print-mässan i veckan.

Med den nya investeringen Revoria Press PC 1120 kan Sandéns erbjuda specialfärger såsom silver och vitt, vilket man har sett en ökad efterfrågan av från marknaden. Detta ger företaget möjlighet att leverera mer skräddarsydda tryckprodukter till sina kunder.

Det var nyligen som Visutech skrev avtal med Fujifilm om att sälja både toner- och inkjet-pressar från leverantören.

Fujifilm Revoria Press PC1120 är en digital tonerpress med möjlighet att använda specialfärger som vitt och silver.

– Vi ser en potential i att mer flexibelt kunna använda specialfärger som t.ex. vitt och silver, detta ger oss möjlighet att även erbjuda marknaden digitaltryckta specialeffekter vilket vi hoppas på och tror skall generera oss fler nya affärsmöjligheter. Den nya pressen erbjuder också en betydligt större kapacitet än vår nuvarande lösning. Dessutom ser vi såklart stor nyttan av Visutechs serviceorganisation, säger Martin Sandén, vd på Sandéns Security Printing.

Ämnen i artikeln: FujifilmVisutech
redaktionen@branschkoll.se

UPPDATERAD: Konkurs för Stockholmstryckeri

Säljs på auktion.

redaktionen@branschkoll.se

Tryckt direktreklam på väg ner – men flera aktörer ökar sina investeringarna

ODR 1800

Fungerar bra för att marknadsföra priserbjudanden.

redaktionen@branschkoll.se

Addbrand utökar sin portfölj med färgat papper

Lessebo Addbrand.jpg 1800
Ämnen i artikeln: AddbrandLessebo

Addbrand och Lessebo har skrivit ett grossistavtal gällande det färgade papperet Lessebo Colours.

Därmed blir Lessebo Colours nu tillgängligt i Norge, Danmark, Finland och Sverige via Addbrand.

– Detta upplägg gäller vår färgade pappersserie Lessebo Colours i mindre kvantiteter som understiger en pall. Större kvantiteter finns att tillgå via Lessebo Paper, säger Ebba Ingvarsson på Lessebo till Branschkoll.

Addbrand säljer grafiska produkter (både med och utan tryck) och tjänster till tryckerier, profilföretag och förpackningstillverkare i Norden, och utökar alltså nu sitt sortiment.

Lessebo Colours lanserades 2022 och är en serie färgade papper bestående av 48 nyanser.

– Vårt nya samarbete med Lessebo Paper gör att vi både kompletterar och utökar vårt produktsortiment. Samarbetet stärker vårt löfte om att förse våra kunder med hållbart och högkvalitativt premiumpapper, säger Rickard Fredlund, försäljningschef på Addbrand.

– Med Addbrands starka distributionskanaler och expertis är vi glada över att kunna erbjuda våra hållbara pappersprodukter till en bredare kundkrets över hela Norden, säger Ebba Ingvarsson.

Ämnen i artikeln: AddbrandLessebo
redaktionen@branschkoll.se

Lessebo uppmärksammas för lansering av ny färg-kollektion

Lessebo colours
Ämnen i artikeln: Lessebo

Byrån F&B Happy tog fram kampanjen som nu kan vinna Svenska Designpriset.

Ämnen i artikeln: Lessebo
redaktionen@branschkoll.se